ต้นสังกัด

กระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดชัยนาท (อพ.สธ.-จังหวัดชัยนาท)
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท
4. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสนอแม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์ งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
5. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลาย ทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำ จังหวัดชัยนาท
6. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรสัตว์น้ำ จังหวัดชัยนาท
7. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสนอแม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์ (งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)